Ορισμός εκπροσώπου για τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.