Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6/08/2013