Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 01/10/2013