Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 16η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00’