Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/03/2013