Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη Δημάρχου με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07 και του άρθρου 45 παρ. 11 του ν. 3979/2011