Διόρθωση τόπου γέννησης, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης