Άρθρο 4 - Δομή και Περιεχόμενο των κειμένων των Δημοσίων Διαβουλεύσεων