Ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου : ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου (Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)