Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 3η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30