Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 26η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30