Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 18η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30