Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/06/2013