Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24/04/2013