Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/10/2013