Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/05/2013