Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 07/01/2014