Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 01/11/2013