Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην Κάτω Τιθορέα την 29η Μαίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30