Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην Κάτω Τιθορέα την 22η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00