Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην Κάτω Τιθορέα την 17η Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00