Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην Κάτω Τιθορέα την 17η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30