Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην Κάτω Τιθορέα την 13η Μαίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30