Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 18-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.