Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 10η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.