Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 9 η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00’