Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 6 η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00’ .