Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 5η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00’ .