Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 30η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00