Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 27 η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00’