Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 23η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00