Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας την 27η Οκτωβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 8:00 μμ.