Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την 8-8-2022 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης την 10:00 και λήξη την 11:00.