Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 12/04/2013