Πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2012.