Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας αιτήσεων Μαζικού Αθλητισμού.