Περί καθορισμού χώρου και ημερομηνίας για την διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής .