Παρουσίαση της Α’ φάσης «Στρατηγικός Σχεδιασμός (Υφιστάμενη Κατάσταση – Στρατηγική του Ο.Τ.Α.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας 2020-2023- Υποβολή Προτάσεων.