Ορισμός χρήστη για τη λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) βάση της εγκυκλίου Π1/678/26-3-2013.