Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ» Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 184812