Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων