Ειδική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 20η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00