ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗΣ «ΚΑΜΠΟΥ»