Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Αντικατάσταση Δικτύου ύδρευσης Μπράλλου.