Δια περιφοράς Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 30η Νοεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη με ώρα έναρξης την 18:00 μμ και λήξη την 20:00 μμ.