Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 29η Μαΐου 2020 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή με ώρα έναρξης την 18:00 και λήξη την 20:00