Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Ιουλίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη με ώρα έναρξης την 18:00 και λήξη την 20:00