Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 15η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη με ώρα έναρξης την 18:00 και λήξη την 20:00.