Δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση (κατεπείγον σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 5 του Ν. 3852/2010) του Δημοτικού Συμβουλίουτην 8η Οκτωβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη με ώρα έναρξης την 12:00 και λήξη την 13:30.