Άρθρο 9 - Παράταση του χρόνου διενέργειας των διαβουλεύσεων